Machinerichtlijnen

Machinerichtlijn

Richtlijnen Arbeidsveiligheid
Er zijn verschillende Europese richtlijnen die zich richten op verbetering van de veiligheid en gezondheid op de werkplek. In tegenstelling tot de productveiligheidsrichtlijnen gaat het hier om minimumvoorschriften. Als Europese Lidstaten willen, mogen ze deze aanscherpen. Voor gebruikers van machines zijn vier richtlijnen arbeidsveiligheid van kracht: de richtlijn Arbeidsplaatsen, de richtlijn Arbeidsmiddelen, de richtlijn Beeldschermwerk en de richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen. In Nederland zijn deze richtlijnen geïmplementeerd in het Arbobesluit van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

1. Richtlijn Arbeidsmiddelen (89/655/EEG), voor gebruikers
De richtlijn Arbeidsmiddelen verlangt van de werkgever dat hij zijn werknemers veilige arbeidsmiddelen ter beschikking stelt.

Onder arbeidsmiddelen wordt verstaan: alle op de werkplek te gebruiken machines, apparaten, gereedschappen en installaties, niets uitgezonderd. Dat bestaat dus veel méér dan alleen machines. Want bijvoorbeeld machines die van de Machinerichtlijn zijn uitgezonderd vallen wel onder de richtlijn Arbeidsmiddelen.

De richtlijn Arbeidsmiddelen beschrijft de minimum voorwaarden voor het gebruik van arbeidsmiddelen Voorwaarden, die zowel voor de werkgevers als voor de werknemer van belang zijn. De richtlijn stelt eisen in de sfeer van onderhoud, scholing, voorlichting, risicoanalyse, deskundigheid en medezeggenschap met betrekking tot het gebruik van alle arbeidsmiddelen.
Bij de aanschaf van nieuwe arbeidsmiddelen moet de werkgever er uiteraard op toezien dat ze voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn. Hij moet bijvoorbeeld kijken of de machine een CE-markering, een Nederlandstalige gebruikershandleiding en een verklaring van overeenstemming bevat.
De arbeidsmiddelen zijn in twee groepen te verdelen:
– arbeidsmiddelen die onder de Machinerichtlijn vallen: daaraan stelt de richtlijn Arbeidsmiddelen voornamelijk eisen in de sfeer van scholing, voorlichting, risicoanalyse en medezeggenschap;
– bij arbeidsmiddelen, die niet onder de machinerichtijnen vallen (bijvoorbeeld een handpomp) gelden volgens de richtlijn Arbeidsmiddelen technische eisen, zoals over bediening, in werking stellen, gevaarlijke stoffen, bewegende delen, verlichting, temperatuur, alarmsignaal, onderhoud en bescherming van arbeidsmiddelen. Deze eisen gelden ook voor machines, die reeds in gebruik waren voordat de Machinerichtlijn van kracht werd. Let op: het gaat hier dus om andere technische eisen dan die uit de Machinerichtlijn. Over het algemeen is het wel zo, dat machines die tot aan de introductie van de Machinerichtlijn voldeden aan de bestaande Nederlandse wetgeving op het terrein van arbeidsveiligheid (Arbowet), overwegend ook voldoen aan de richtlijn Arbeidsmiddelen.

Heeft u vragen?

Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.